پس از اعمال تغییرات، سایت حزب الله در دسترس عمومی قرار خواهد گرفت